مجموعه کتاب های ایران شناسی

شب رونمایی از مجموعه کتاب های ایران شناسی از شب های بخارا